ដោយមិនមានលំដាប់ជាក់លាក់ទេនេះគឺជារូបថត 25 ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅស្រស់ស្អាត កោះរ៉ុង និង កោះរុងសោម កោះ

យោបល់

Koh Rong សណ្ឋាគារបិទ 50%
យើងគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនត្រូវបានចែករំលែកទេ។
កុំនឹកចេញ។ ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះ។
×
×