ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅលើកោះរ៉ុង

Koh-Rong-Police-Beach-Party

ស្វែង​យល់​បន្ថែម: www.facebook.com/Policebeach/

ព្រៃ - សាធារណរដ្ឋលើកោះរ៉ុង - សាមញ្ញ

ស្វែង​យល់​បន្ថែម: www.facebook.com/junglerepublickrs/


ផ្សារកោះរុង - រាត្រី

ស្វែង​យល់​បន្ថែម: www.facebook.com/originalkohrongnightmarket /

កោះរ៉ុង - យូហ្គា

ស្វែង​យល់​បន្ថែម: www.facebook.com/KohRongShantiYoga /

ល្បែងបៀរាត្រីនៅលើកោះរ៉ុង

ស្វែង​យល់​បន្ថែម: www.facebook.com/skybarkohrongcambodia/